اعضاء هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم

 
  رضا محمد بیگی   
  ابوالفضل رجبیان   
     علی خاکی      
 احمد زاهدی موحد      
احمد محمدی کاشانی        
محمد رضا صدیق پور
    محمد حیدری
  مصطفی کرمانی
سید محمد رضا بکائی
   محمد آقاجانی