ریاست   
  ابوالفضل خاکی  
نائب رئیس
غلامحسین اله یاری    
نائب رئیس    حسن آقاجانی  
 خزانه دار    علیرضا راد
   منشی   علیرضا آرحیمی