#اطلاعیه
برابر اعلام دادستان محترم استان شرایط کار برای محکومان دادگاهها فراهم شده است

در این راستا واحدهای صنعتی میتوانند به جهت اشتغال محکومان تقاضای خود را اعلام نمایند.

روابط عمومی اتاق بازرگانی قم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.

    خانهخدماتخبرتماس