مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقوقی

 • رویت اصل شناسنامه مدیرعامل و یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه (حداقل سن 20 سال الزامی است)

 • یک برگ کپی کارت ملی مدیرعامل (کارت ملی جدید یا رسید تعویض کارت ملی با ظهر آن)

 • ارائه مدرک تحصیلی مدیرعامل (حداقل داشتن دیپلم)

 • تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

 • یک قطعه عکس 4*6 تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید ( مربوط به حداکثر تا یکسال قبل)

 • دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی و یا ارایه معرفی نامه از پارکهای علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط

 • امضای تعهدنامه موجود در سایت اتاق ( IR (

تلفن تماس جهت پاسخگویی:                     37773563 داخلی 3

 

یادآوری:

 • متقاضیان محترم دریافت و یا تمدید کارت بازرگانی بایستی به سامانه اتاق بازرگانی به آدرس cscs قسمت پیشخوان صدور و تمدید کارت مراجعه نمایند

 • پس از تکمیل مدارک حق عضویت سامانه و حق ورودی اخذ خواهد شد

 

  خانهخدماتخبرتماس