مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی

  • رویت اصل شناسنامه مدیرعامل و یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه (حداقل سن 20 سال الزامی است)

  • یک برگ کپی کارت ملی (اصلی و ظهر آن) (کارت جدید یا رسید تعویض کارت ملی)

  • ارائه مدرک تحصیلی متقاضی (حداقل داشتن دیپلم)

  • یک قطعه عکس 4*6 تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید ( مربوط به حداکثر تا یکسال قبل)

  • دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی گردیده اند و یا ارایه معرفی نامه از پارکهای علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط

  • امضای تعهدنامه موجود در سایت اتاق ( IR (

 

 

 

تلفن تماس جهت پاسخگویی:                     37773563 داخلی 3

 

یادآوری:

  • متقاضیان محترم دریافت و یا تمدید کارت بازرگانی بایستی به سامانه اتاق بازرگانی به آدرس IR قسمت پیشخوان صدور و تمدید کارت مراجعه نمایند

  • پس از تکمیل مدارک حق عضویت سامانه و حق ورودی اخذ خواهد شد

 

    خانهخدماتخبرتماس