اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

آگهی اعلام داوطلبی انتخابات نماینده کارفرمایان درهیات‌های حل اختلاف اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی قم

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان واحد های مشمول قانون کاردراستان قم می رساند این اداره کل قصد دارد درراستای اجرای ماده ١۶٠ قانون کارنسبت به تشکیل مجمع مدیران جهت برگزاری انتخابات نمایندگان کارفرمایان درسه هیات حل اختلاف ((جمعا ٩ نفر که سه نفراول به عضویت شعبه اول وسه نفردوم به عضویت شعبه دوم وسه نفرسوم به عضویت شعبه سوم هیات حل اختلاف در می آیند)) اقدام نماید. لذا ازکلیه افراد واجد الشرایط جهت شرکت دراین انتخابات دعوت به عمل می آید.

ضمنا ازکلیه افراد واجد شرایط به استناد ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف که قصد عضویت درهیاتهای حل اختلاف رادارند ، درخواست می شود تا مراتب داوطلبی خودرا به همراء مدارک لازم(کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی-یک قطعه عکس ۴*٣ – ارائه مدرک تحصیلی- مدارک ثبت دال برکارفرمابودن یامدیربودن) تا تاریخ ١۴٠٢/٠٨/٢٠ به واحد تشکلهای کارگری وکارفرمایی این اداره کل (آقای آرزومندی) واقع درابتدای جاده قدیم قم تهران-مقابل پمپ بنزین-اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قم (واحدتشکلهای کارگری وکارفرمایی) تحویل نمایند.
شرایط عضویت نمایندگان کارفرمایان درهیات حل اختلاف:
تابعیت جمهموری اسلامی ایران
داشتن حداقل 30 سال سن
تاهل
داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یادارابودن مدرک گواهی نامه پایان دوره متوسطه وچهارسال عضویت درمراجع حل اختلاف
چهارسال سابقه کار تحت شمول قانون کار
شمول قانون کارجمهوری اسلامی ایران
آشنایی باقانون کارومقررات مرتبط

ضمنا درخصوص شرایط مدیران درمجمع مدیران جهت انتخابات نماینده کارفرمایان درهیاتهای حل اختلاف به موارد زیر خاطرنشان می نماید:
ازشرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند اعضای هیئت مدیره ، مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاههای مشمول قانون کار(ازهرشرکت یک نفر) حق شرکت درمجمع مدیران برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان را دارند.
اصطلاح مدیردرمورداداره کنندگان اشخاص حقوقی کاربرددارد وشامل کسبه وصنوف نمی شود لذا کارفرمایان کارگاههای کوچک وصنوف وکسبه هرچند حق کاندیداتوری جهت عضویت درهیات حل اختلاف رادارند ولی حق شرکت درمجمع مدیران برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان راندارند.
وزارتخانه ها- موسسات دولتی – موسسات یانهادهای عمومی غیردولتی وشرکتهای دولتی چنانچه خودراسا وبدون دخالت پیمانکار ازخدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند، می توانند بالاترین مقام دستگاه یا مدیر عامل یا یکی ازاعضای هیات مدیره را حداقل سه روزقبل ازتشکیل مجمع وبرگزاری انتخابات برای شرکت درمجمع مدیران کتبا معرفی نمایند.
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان درمجمع مدیران مذکور می رساند ضروری است روزنامه رسمی یا مدارک دال برمدیریت خود(عضویت هیئت مدیره، مدیریت عامل یا مدیرمسئول) راارائه نمایند.بدیهی است به افرادی که مدراک دال برمدیریت خودرابه همراه نداشته باشند برگه اخذرای داده نخواهد شد.ارائه معرفی نامه یا نمایندگی مدرک دال برمدیریت محسوب نمی شود.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها