اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

معرفی کمیسیون

مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های کشاورزی، متشکل از انجمن های اقتصادی که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی در راستای بهبود و رونق حوزه کشاورزی قدم بر می‌دارند.  همچنین پایش، ارزیابی و پیگیری مسائل و چالش های مدیریت آب و محیط زیست و تلاش برای تحقق رویکرد اقتصاد سبز در برنامه های توسعه ای و شناسایی و تلاش برای رفع عوامل موثر بر محیط های کسب و کار ناشی از بحران های کمی و کیفی منابع آب از طریق همکاری با مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و انعکاس نتایج به مسئولین ذیربط و اقدام در جهت اجرایی شدن نتایج این پژوهش ها و بررسی با توجه به حداکثر امکانات و ظرفیت ها، از موضوعات قابل بررسی در این کمیسیون می باشد.

دستاوردها

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20

اهداف و برنامه

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20