اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

محمد ایرانی
رئیس اتاق
مشاهده سوابق
ابوالفضل رجبیان
نایب رئیس اول اتاق
مشاهده سوابق
محمد نوپوش
نایب رئیس دوم اتاق
مشاهده سوابق
جواد کاظمی
خزانه دار اتاق
مشاهده سوابق
حمید شعبانی
منشی اتاق
مشاهده سوابق
مجتبی حاج حسینی
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
آریا صادق نیت حقیقی
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
حیدر شهناز زاده
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
احمد وحیدی منش
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
محسن اسحاقی
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
مهدی کریمی
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
صادق ساعدی نیا
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
شهاب علی عرب
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
علی مسبح
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق
علی استاد
عضو هیات نمایندگان اتاق
مشاهده سوابق