اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

کمیسیون گردشگری فرهنگی و صنایع دستی

معرفی کمیسیون

به منظور ارائه نقش مشورتی اتاق به قوای سه گانه کشور، کمیسیون گردشگری، ورزش و اقتصاد هنر با بکارگیری مشاوران مجرب در سه حوزه گردشگری، ورزش و هنر سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود دارد . این کمیسیون  از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلها و بخش دولتی در جلسات، نشستها و کارگروههای خود بهره گیری مینماید تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گامی هرچند کوچک در راستای اعتلای میهن اسلامی بردارد.

دستاوردها

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20

اهداف و برنامه

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20