اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

کمیسیون توسعه صادرات و امور بین الملل

معرفی کمیسیون

تجارت خارجی همواره یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها بوده است، در کشور ما نیز موضوع توسعه صادرات غیر نفتی یکی از اولویتها و مسائل مهم اقتصاد ایران امروز است. توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه شناخته شده است. امروزه صادرات موضوعی حیاتی، وظیفه‌ای ملی و قانونی است و اتاق‌های بازرگانی نیز در سراسر کشور در کنار دولت و در راستای رسیدن به اهداف توسعه‌ای گام بر می‌دارند. بر این اساس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم تلاش دارد تا ضمن شناسایی مسائل و عارضه‌های فضای کسب‌ و کار در حوزه صادرات، با انجام مطالعات، بررسی‌های کارشناسی و مشورت‌ها، راهکارهای پیشنهادی را ارائه دهد.

دستاوردها

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20

اهداف و برنامه

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20