اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات رئیسه

محمد ایرانی
رئیس اتاق
مشاهده سوابق
ابوالفضل رجبیان
نایب رئیس اول اتاق
مشاهده سوابق
محمد نوپوش
نایب رئیس دوم اتاق
مشاهده سوابق
جواد کاظمی
خزانه دار اتاق
مشاهده سوابق
حمید شعبانی
منشی اتاق
مشاهده سوابق