اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی

معرفی کمیسیون

در انتظار تأمین محتوی از سوی دبیر کمیسیون 1402.09

دستاوردها

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20

اهداف و برنامه
اهداف کمیسیون:

با بررسی اسناد بالادستی مرتبط با اتاق بازرگانی اهداف زیر به عنوان اهداف اصلی کمیسیون تعیین شد:

در انتظار تأمین محتوی توسط دبیر مربوطه 1402/06/20