اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان

صادق ساعدی نیا

عضو هیات نمایندگان اتاق

متولد 1356

تحصیلات:

 

فعالیت‌های تخصصی:

 

سایر فعالیت ها:

 

افتخارات: