اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

اطلاعیه مربوط به رفع تعهدات ارزی

چنانچه صادرکنندگانی دارای تعهدات ایفا نشده حاصل از صادرات سال ١۴٠١ باشند، با هدف مساعدت با ایشان به منظور تسویه تعهدات معوق ارزی حاصل از صادرات خود به روش های مندرج در آییننامه، به طور موقت این تعهدات از سرجمع تعهدات سررسیده شده ایشان کسر گردیده است تا به واسطه تعهدات ارزی حاصل از صادرات با محدودیتهای تجاری مواجه نشوند و بتوانند در مهلت مذکور نسبت به ایفای این تعهدات اقدام نمایند.
بدیهی است این تغییرات صرفا تا پایان مهلت یاد شده اعمال گردیده است و پس از آن، وضعیت واقعی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان قابل مشاهده خواهد بود و محدودیتهای تجاری ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی به میزان حداقل ۶٠ درصد، اعمال خواهد شد.

فایل مطلب :  رفع تعهدات ارزی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

 

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها