شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

دستور العمل شورا

دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
تاریخ تهیه: 1390/01/24 تاریخ آخرین به روز آوری: 1390/02/26
تهیه کننده: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شماره مستند: 90/101/د
پیشنهاد دهنده: دبیرخانه شورا مستقر در اتاق ایران سمت تأیید کننده: دبیر شورا
تصویب کننده: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ تصویب: 1390/02/26
تاریخ بازنگری: 1397/02/10
خلاصه: این دستور العمل طبق تبصره (1) ماده ( 75) قانون برنامه پنجم توسعه کشور تدوین و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا و هم چنین نحوه انتخاب 8 مدیر عامل برتر بخش خصوصی را برای تصویب در شورا مشخص می نماید.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که از این پس در این دستورالعمل شورا نامیده می شود، بنا به پیشنهاد دبیرخانه در جلسه مورخ 1390/02/26، متن دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شورا، موضوع تبصره (1) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، را در(17) ماده و (6) تبصره به شرح ذیل تصویب نمود که در تاریخ 1397/02/10 مورد بازنگری قرار گرفت.

تشکیل جلسات

ماده1:جلسات عادی شورا به صورت ماهیانه تشکیل می‌گردد.

جلسات دیگر شورا حسب درخواست سه نفر از اعضای شورا و موافقت رئیس شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسریع تصمیم گیری درباره موضوعات مندرج در دستور جلسات عادی یا بررسی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعی است که ضرورت و اولویت آن به تأیید رئیس شورا رسیده و به صورت خارج از نوبت در دستورکارقرار گرفته باشد.

تبصره:در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبیر شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می‌نماید.

ماده2:جلسات با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می باید مشروط بر این که حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه گانه و یک سوم سایر اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره:گزارش حضور و عدم حضور اعضای هر یک از قوای سه گانه در جلسات، هر سه ماه یکبار توسط دبیر شورا برای رییس قوه ارسال می گردد و در صورت عدم برگزاری جلسات شورا، این گزارش، هر 3 جلسه یکبار ارسال می شود.

ماده3:هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد.

تبصره:در موارد خاص اعضای شورا می‌توانند- حداکثر سه جلسه در یک سال- نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. لیکن نمایندگان مذکور دارای حق رأی نبوده و حضورشان در نصاب‌های ذکر شده در ماده (2) این دستور‌العمل تاثیری نخواهد داشت.

اداره جلسات و فرآیند طرح و تصویب پیشنهادها

ماده4:رئیس شورا، جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورا، دبیر شورا که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، اداره جلسه را بر عهده دارد. در این صورت، تمام اختیارات مذکور در ماده (1)، به تصمیمات با حضور دبیر شورا تسری می یابد.

ماده5:هر یک از اعضای شورا و همچنین فعالان یا تشکل های اقتصادی می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبیرخانه ارجاع نمایند، دبیرخانه موظف است موضوعات قابل طرح در شورا را با همکاری اتاق ها بررسی نموده و حسب اولویت در دستور کار قرار دهد.

تبصره1:معیارهای تعیین اولویت موضوعات به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره2:دستور جلسات توسط دبیر شورا تنظیم و حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسات، در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت.

ماده6:رئیس و اعضای شورا می توانند قبل از ورود به دستور جلسه، حداکثر جمعاً به مدت بیست دقیقه درباره مسائل مهّم روز که مرتبط با مأموریت شورا می‌باشد مطالبی را ایراد نمایند.

ماده7:اولویت اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضا و نیز مدعوین مرتبط با موضوع است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهارنظر نمایند.

ماده8:با رعایت ماده (5) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می‌گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

ماده9:هرگاه موضوع مورد گفت‌وگو بنا به تشخیص شورا نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می‌شود. چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، بعنوان تصمیم شورا به مراجع ذیربط برای اجرا منعکس می‌شود و در صورتی که مراتب به تفاهم منجر نشود، رأی اکثریت به عنوان تصمیم شورا به مراجع مربوطه انعکاس می‌یابد.

تبصره1:رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا رییس اتاق تعاون حسب مورد و همچنین مرجع ارایه پیشنهاد، عضو ثابت کارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورا تعیین می‌شوند.

تبصره2:سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه‌های ویژه 14 روز تعیین می‌شود و حداکثر برای دو هفته دیگر قابل تمدید است.

ماده10:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه‌ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می‌نماید.

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم پیشنهاد رییس جلسه و یا یکی از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده12:در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رأی اکثریت حاضران ملاک تصمیم می‌باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود.

دبیرخانه شورا

ماده13:دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

الفاستقرار سامانه‌های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.

ببهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.

جطراحی فرایند‌های مطالعاتی و اجرایی به منظور حصول اطمینان از اثربخشی و کارائی سامانه‌های مستقر در دبیرخانه.

داستفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.

هتنظیم دستور جلسه و ارسال آن برای اعضاء، حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه.

وتنظیم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن برای اعضا، حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری جلسات.

زتنظیم و تدوین طرح‌ها، پیشنهادها، راهکارها و تهیه فهرست اولویت موضوعی و زمانی آنها جهت ارائه به شورا.

حارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذیربط.

طپیگیری نتایج تصمیمات شورا.

یتنظیم گزارش‌های دوره ای وموردی ازعملکرد شورا و ارائه آنها به شورا.

ماده14:دبیر شورا سخنگوی شورا نیز هست و خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را اطلاع رسانی می‌کند، مگر در مواردی که شورا، اطلاع رسانی و انتشار مطلبی را مناسب نداند.

نحوه انتخاب مدیران عامل شرکتها

ماده15:مدیران عامل موضوع بند (19) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون با رعایت معیارهای ذیل، انتخاب و اسامی آنان جهت تصویب به شورا ارئه می گردد.

ماده16:معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل شرکتها به شرح زیر است:

الفاعضای مورد بحث در ماده (15)، حداکثر به مدت یکسال تعیین می شوند.

باعضای مورد بحث- ترجیحا”- از میان اعضای تشکلهای اقتصادی در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات برگزیده می‌شوند تا خواستها و نظرات تشکلها را نیز نمایندگی نمایند.

ج“شرکت برتر” شامل شرکتهای متوسط و کوچک نیز می‌شود و عنوان “برتری” صرفا به اندازه کسب و کار محدود نمی‌گردد.

دمدیران عامل منتخب – علاوه بر احراز شرایط مندرج در قانون- از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت‌های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.

هاعضای منتخب بایستی دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند.

تبصره:عضویت هر یک از اعضای منتخب حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

ماده17:هرگونه اصلاح و تغییر در این دستورالعمل، منوط به تصویب نصف بعلاوه یک اعضا می باشد.

ماده18:مصوبات شورا که نیازمند تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین پیشنهاد به مجلس از طریق ارائه لایحه می باشد، درفرم ضمیمه این دستورالعمل و با امضا رییس شورا به دفتر هیأت دولت جهت اجرای حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ارسال می گردد.