شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

الحاقیه 1 دستور العمل ارزیابی (راهنمای اعلام دستاورد)