شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

برای دانلود کتاب صنایع آینده کلیک کنید “ صنایع آینده
برای دانلود کتاب اقتصاد راهنمای کاربردی کلیک کنید “ اقتصاد راهنمای کاربردی
برای دانلود کتاب اصلاح اصلاح ناپذیرها کلیک کنید “ اصلاح اصلاح ناپذیرها
برای دانلود کتاب حکومت‌ها چگونه به دنیا می‌نگرند کلیک کنید “ حکومت ها چگونه به دنیا می نگرند 
برای دانلود کتاب صفر تا صد حقوق کسب و کار کلیک کنید ” صفر تا صد حقوق کسب و کار “
برای دانلود کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار کلیک کنید ” الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار 
برای دانلود کتاب کارنامه یکصد جلسه شورای گفتگو کلیک کنید  ” کارنامه یکصد جلسه شورا 
برای دانلود گزارش شماره(1) اقتصاد کرونا با موضوع مالیات کلیک کنید ” گزارش شماره(1) اقتصاد کرونا با موضوع مالیات “
برای دانلود گزارش شماره(2) اقتصاد کرونا با موضوع تامین مالی کلیک کنید ” گزارش شماره(2) اقتصاد کرونا با موضوع تامین مالی 
برای دانلود گزارش شماره (3) اقتصاد کرونا با موضوع زنجیره تأمین کلیک کنیدگزارش شماره (3) اقتصاد کرونا با موضوع زنجیره تامین 
برای دانلود گزارش شماره (4) اقتصاد کرونا با موضوع کار و تأمین اجتماعی کلیک کنید “ گزارش شماره(4) اقتصاد کرونا با موضوع کار و تامین اجتماعی
برای دانلود گزارش (5) اقتصاد کرونا با موضوع اصناف کلیک کنید “ گزارش شماره(5) اقتصاد کرونا با موضوع اصناف 
برای دانلود گفت و گوی هم افزا (شماره 1) – ویژه نامه تامین اجتماعی کلیک کنید “ گفت و گوی هم افزا(شماره 1) – ویژه نامه تامین اجتماعی 
برای دانلود گفت و گوی هم افزا(شماره 2) – ویژه نامه امور مالیاتی کلیک کنید “ گفت و گوی هم افزا(شماره 2) – ویژه نامه امور مالیاتی 
برای دانلود گفت و گوی هم افزا(شماره 3) – ویژه نامه امور پیمانکاری کلیک کنید ” گفت و گوی هم افزا(شماره 3) – ویژه نامه پیمانکاری
برای دانلود گفت و گوی هم افزا(شماره 4) – روند و هزینه اجرائیات صدور ثبت کلیک کنید “ گفت و گوی هم افزا(شماره 4) – روند و هزینه اجرائیات صدور ثبت “
برای دانلود گفت و گوی هم افزا(شماره 5) – نهاده های دامی کلیک کنید ” گفت و گوی هم افزا(شماره 5) – نهاده های دامی “
برای دانلود ” گفت و گوی هم افزا(شماره 6) – آثار فسخ و ابطال واگذاری های دولت(خصوصی سازی) کلیک کنیدگفت و گوی هم افزا(شماره 6) – آثار فسخ و ابطال واگذاری های دولت(خصوصی سازی)
برای دانلود بروشور معرفی شورای گفت و گو و کمیته حمایت از کسب و کار کلیک کنید ” بروشور معرفی شورای گفت و گو و کمیته حمایت از کسب و کار
برای دانلود بروشور معرفی شورای گفت و گو و شوراهای استانی کلیک کنید “بروشور معرفی شورای گفت و گو و شوراهای استانی