شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

دستور العمل تشکیل و اداره جلسات شوراهای استانی