شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

معرفی دبیرخانه

معرفی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

 

با تاسیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی از سال 1389، محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا دبیرخانه شورای ملی مستقیما زیر نظر رئیس اتاق ایران در مقام دبیر شورا فعالیت خود را آغاز نماید.

همچنین در ادامه تاسیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو در سطح ملی، دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی استانی نیز از سال 1390 در اتاق های بازرگانی مراکز استانی و زیر نظر رئیس هر اتاق بعنوان دبیر شورای استان شروع به کار نمودند تا وظایف شورای گفت و گو را در سطوح استانی پیگیری نمایند.

دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی مستقر در اتاق ایران، و همچنین دبیرخانه های شورای گفت و گوی استانی مستقر در اتاق های استانی، همواره آماده دریافت نظرات و خواسته های تشکل های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی هستند تا با بررسی کارشناسی موضوعات در نشست های فرعی و تخصصی و سپس طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفت و گو، به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح ملی و سطوح استانی کمک کنند.

 

وظایف دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگرفته از دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورا

 

ماده7:اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهار نظر نمایند .

ماده8:با رعایت ماده (5) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد . موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار می گیرد .

ماده10:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می نماید.

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده13:دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

  • الف – استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.
  • ب – بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.
  • ج – طراحی فرایند های مطالعاتی و اجرایی به منظور حصول اطمینان از اثربخشی و کارائی سامانه های مستقر در دبیرخانه.
  • د- استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.
  • ه- تنظیم دستور جلسه و ارسال آن برای اعضاء ، حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه.
  • و- تنظیم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن برای اعضا، حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری جلسات.
  • ز- تنظیم و تدوین طرح ها، پیشنهادها، راهکارها و تهیه فهرست اولویت موضوعی و زمانی آنها جهت ارائه به شورا.
  • ح- ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذیربط.
  • ط- پیگیری نتایج تصمیمات شورا.
  • ی- تنظیم گزارش های دوره ای وموردی ازعملکرد شورا و ارائه آنها به شورا .