شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

ماده 13 قانون بهبود