شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

طرح تاسیس شورای راهبری