شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

الحاقیه 2 دستور العمل ارزیابی (راهنمای اطلاع رسانی)