شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

تصاویر شورای گفتگو

منتخب تصاویر

گزارش تصویری | شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد

گزارش تصویری | شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قم برگزار شد

گزارش تصویری | شصتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

آخرین تصاویر