شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

جلسات اصلی شورا

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم 

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سوم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهارم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه ششم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه هفتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه هشتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه نهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه دهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه یازدهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه دوازدهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سیزدهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهاردهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پانزدهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه شانزدهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه هفدهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه هجدهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه نوزدهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیستم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و یکم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و دوم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و سوم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و چهارم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و پنجم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و ششم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و هفتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و هشتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه بیست و نهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سی ام

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سی و یکم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سی دوم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  جلسه سی و سوم 

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  جلسه سی و چهارم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سی و پنجم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سی و ششم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سی و هفتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سی و هشتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه سی و نهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل‌ام

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و یکم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و دوم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و سوم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و چهارم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و پنجم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و ششم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و هفتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و هشتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه چهل و نهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاهم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاه و یکم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاه و دوم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاه و سوم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاه و چهارم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاه و پنجم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاه و ششم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاه و هفتم

 

جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه پنجاه و هشتم